E D U L O G
Reyting ballari
Reyting ballari, o’quvchini 1 soniyada qo’shish.

O'quv markazlari taklifiga asosan bir nech o'zgarishlar qilindi. Bizga takliflarini yuborgan o'quv markazlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Marhamat Edulog CRM dagi yangilanishlarlar bilan tanishib chiqing. Reyting ballari. O'quvchilarga berilgan uyga vazifalarga baho qo'yish mumkin. Buning uchun uyga vazifa yaratiladi. O'qituvchi uyga vazifalarga baho qo'yadi. Menyu bo'limida yangi Reyting bo'limini yaratdik. Reyting bo'limiga kirib guruhdagi o'quvchilarning umumiy